Poseda sanitarnoj deponiji Duboko

U novembru smo sa učenicima osnovnih škola  posetili regionalnu sanitarnu deponiju Duboko. Cilj nam je bio da učenici koji su posetili deponiju budu vršnjački edukatori u školama i vrtićima o selekciji otpada u okviru projekta „Ja selektujem, a ti?“

 

 

PB040144 PB040154 PB040157 PB040169 PB040177 PB040179 PB040182 PB040182 PB040183 PB040185 PB040197 PB040198 PB040207 PB040210 PB280065 PB280063 PB280056 PB280069

Poseta Nacionalnom parku Fruška Gora

Posle Zasavice, posetili smo NP Fruška Gora. Upoznali smo se sa njenim specifičnostima, karakterističnim vrstama, prošetali stazama, pogledali Novi Sad i okolinu  sa vidikovca.44037214_1883769191703809_5152515236711890944_n PA130038 PA130045 PA130052 PA130055 PA130056 PA130004 PA130003 PA130010

Zasavica

Biolozi iz Užica su 13.oktobra posetili specijalni rezervat prirode „Zasavica“. Ovo stručno putovanje smo dugo planirali i proveli smo se fenomenalno. Dobili smo mnogo zanimljivih informacija od biologa Miše, vodičem u Zasavici, tako da smo uživali. Posle Zasavice posetili smo i Nacionalni park Fruška Gora.

 

 

 

 

 

 

43828071_1985183348171071_2042045860195336192_n 43878774_1985183868171019_6013720324896456704_n 43879810_1144312715718031_1957353773747666944_o 43952256_1985183458171060_3191680434920488960_n 43951022_1914274802013843_7971650122477993984_n

 

 

PA130027 PA130023 PA130018 43950820_10213090873170037_10405125210243072_o

Sastanak članova udruženja u RCU

15. septembra 2018.godine održan je sastanak članova udruženja na kome je dogovorena destinacija stručnog putovanja. Odlučeno je da to bude rezervat prirode Zasavica i nacionalni park Fruška gora.P9150072 P9150073 P9150074

Stručni skup „Zeleni zadatak na svakom času“

U aprilu 2018.godine organizovali smo stručni skup „Zeleni zadatak na svakom času“ u okviru projekta „Zeleni zadatak u svakom predmetu“ koji je finansiralo Ministarstvo prosvete RSrbije. Pozvali smo iz svih užičkih škola nastavnike različitih predmeta, gde smo ih upoznali sa osnovnim ekološkim pojmovima i aktuelnim problemima. Zamolili smo ih da osmisle i da nam pošalju scenarije časova sa temom održivog razvoja i od njih smo napravili priručnik „Zeleni zadatak na svakom času“. U priručniku ima 75 predloga csenarija iz fizike, hemije, geografije, biologije, engleskog i srpskog jezika, tehničkog obrazovanja i građanskog vaspitanja.

 

Priručnik Priručnik 1

Najveći leptir na svetu

Najveći leptir na svetu zove se „Krilo kraljice Aleksandre“ ili „Atlas“ i ima raspon krila 25 centimetara.

leptir

Ovaj leptir živi u tropskim prašumama Papue Nove Gvineje, hrani se nektarom cvetova koji rastu na drveću, visoko iznad zemlje i retko silazi na tlo.

STATUT UDRUŽENJA NASTAVNIKA “OPSTANAK“

U skladu sa odredbama čl.10,11. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni list RS, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 18.04. 2011.godine, usvojen je sledeći

 

 

STATUT

UDRUŽENJA NASTAVNIKA “OPSTANAK“

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje nastavnika “Opstanak“ (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje nastavnika,  na neodređeno vreme radi ostvarivanja  ciljeva u oblasti edukacije, stručnog usavršavanja i ekologije.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

 • Povezivanje nastavnika biologije i drugih predmeta u osnovnim i srednjim školama Grada Užica i Zlatiborskog okruga, radi bržeg informisanja, povećanja profesionalnih kompentencija i mogućnosti napredovanja u profesiji
 • Zalaganje za udruživanje nastavnika svih predmeta na Zlatiborskom okrugu i šire ( na nivou Republike Srbije i prekogranična saradnja)
 • Aktivno učestvovanje na unapređenju društvene zajednice i školstva kroz organizovanje edukativnih programa
 • Naučno i stručno istraživanje ekoloških problema u okruženju
 • Edukacija šire javnosti i razvijanje svesti o potrebi zaštite životne sredine

 

                                             Ciljevi udruženja

                                                      Član 2.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje naročito

 1. obezbeđuju brže informisanje članova o aktuelnostima iz različitih oblasti biologije i drugih predmeta, novinama u nastavnim programima;
 2. organizuje prezentovanje novih udžbenika, nastavnih sredstava, nastavnih metoda i savremenih tehnika rada, stručne literature (samo, ili u saradnji sa drugim organizacijama);
 3. kreira, organizuje i realizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice, tribine, smotre i druge oblike edukacije članova Udruženja i šire zajednice, iz različitih oblasti;
 4. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu, prikazuje stručne radove, knjige i druge publikacije iz različitih oblasti, a u skladu sa Zakonom;
 5. Izrađuje biltene, flajere, internet časopise, listove u skladu sa aktivnostima;
 6. kreira, organizuje i realizuje akcije u javnosti koje imaju za cilj razvijanje ekološke svesti i ekološke kulture;
 7. skreće pažnju javnosti na aktuelne ekološke probleme u okruženju;
 8. sarađuje sa školama, obrazovnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 9. organizuje kampove, letnje škole i škole u prirodi u cilju promocije zdravih stilova života i odnosa prema prirodi;
 10. organizuje stručna, odnosno studijska putovanja;
 11. Podržava programe za stručno usavršavanje nastavnika i vaspitača

 

Naziv i sedište

Član 3.

Naziv Udruženja je: Udruženje nastavnika “Opstanak“.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Teacher’s association “Survival“.

Udruženje ima sedište u Užicu, Železnička, 85.(predsednik udruženja)

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 4.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 5.

Član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija

Član 6.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Funkciju zastupnika Udruženja vrši predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik predsednika Upravnog odbora.

 

Član 7.

Skupšinu Udruženja čine svi njeni članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlog dnevnog reda.

Sednicom presedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Zapisnik sednice vodi lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

Skupšina:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članova Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 8.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opziva Skupština.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

 

Član 9.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom članova svih članova.

 

 

 

Član 10.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupšina.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Ostvarivanje javnosti rada

Član 11.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 12.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare, konferencije, tribine, kampova i od drugih aktivnosti koji proističu iz ovog Statuta, a u skladu sa zakonom.

Udruženje može pribavljati sredstva i putem izrade projekata u skladu sa zakonom.

Dobit ostvarena obavljanjem delatnosti može se koristiti isključivo za unapređenje rada i ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada i marketinga, kao i za učešće u finansiranju projekata u skladu sa ciljevima ovog Statuta.

 

Prestanak rada Udruženja

Član 13.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja

Član 14.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Izgled i sadržina pečata

Član 15.

Udruženje ima pečat ovalnog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano:

Udruženje nastavnika “Opstanak“,

u donjoj polovini:

Teacher’s association “Survival“,

a u sredini: Užice

 

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

 

 

 

 

Član 17.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnih organa

 

 

 

 

 

Predsedavajući Osnivačkom skupštinom

Udruženja “Opstanak“

____________________________________

 

 

 

 

Pristipnica

slika logo 2

 

Ja, _____________________________, zaposlen/na u

_____________________________dobrovoljno pristupam

Udruženju nastavnika “Opstanak“ iz Užica.

Prihvatam Statut Udruženja i obavezujem se da plaćam godišnju članarinu.

 

Mesto i datum: ___________________ Potpis:_________________________

Matični broj:_________________________ Telefon:____________________

 

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Stručno putovanje u Botaničku baštu Jevremovac

BBasta (108)BBasta (107)BBasta (106)BBasta (3)BBasta (4)BBasta (19)BBasta (17)BBasta (15)BBasta (12)BBasta (5)

Balkanska endemicna flora u zapadnoj Srbiji_Tomovic

Iz medija smo došli do saznanja o velikom uspehu profesora Dmitra Lakušića i otkriću nove vrste- Kablarski zvončac. Kontaktirali smo profesora, i na obostrano zadovoljstvo, posetili smo Botaničku baštu Jevremovac 25.oktobra 2014. godine. Osim informacija o novootkrivenoj vrsti i postupku otkrivanja novih vrsta, dobili smo još mnogo zanimljivih predavanja od profesora i asistenata iz Botaničke bašte. Najviše o Josifu Pančiću, jer je bašta obeležavala 200 godina od njegovog rođenja.

Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo