O nama

 

logo_cir

Udruženje nastavnika “Opstanak“ osnovano je kao dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje nastavnika,  na neodređeno vreme radi ostvarivanja  ciljeva u oblasti edukacije, stručnog usavršavanja i ekologije.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

 • Povezivanje nastavnika biologije i drugih predmeta u osnovnim i srednjim školama Grada Užica i Zlatiborskog okruga, radi bržeg informisanja, povećanja profesionalnih kompentencija i mogućnosti napredovanja u profesiji
 • Zalaganje za udruživanje nastavnika svih predmeta na Zlatiborskom okrugu i šire ( na nivou Republike Srbije i prekogranična saradnja)
 • Aktivno učestvovanje na unapređenju društvene zajednice i školstva kroz organizovanje edukativnih programa
 • Naučno i stručno istraživanje ekoloških problema u okruženju
 • Edukacija šire javnosti i razvijanje svesti o potrebi zaštite životne sredine

 

                                             Ciljevi udruženja

                                                   

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje naročito

 1. obezbeđuju brže informisanje članova o aktuelnostima iz različitih oblasti biologije i drugih predmeta, novinama u nastavnim programima;
 2. organizuje prezentovanje novih udžbenika, nastavnih sredstava, nastavnih metoda i savremenih tehnika rada, stručne literature (samo, ili u saradnji sa drugim organizacijama);
 3. kreira, organizuje i realizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice, tribine, smotre i druge oblike edukacije članova Udruženja i šire zajednice, iz različitih oblasti;
 4. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu, prikazuje stručne radove, knjige i druge publikacije iz različitih oblasti, a u skladu sa Zakonom;
 5. Izrađuje biltene, flajere, internet časopise, listove u skladu sa aktivnostima;
 6. kreira, organizuje i realizuje akcije u javnosti koje imaju za cilj razvijanje ekološke svesti i ekološke kulture;
 7. skreće pažnju javnosti na aktuelne ekološke probleme u okruženju;
 8. sarađuje sa školama, obrazovnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 9. organizuje kampove, letnje škole i škole u prirodi u cilju promocije zdravih stilova života i odnosa prema prirodi;
 10. organizuje stručna, odnosno studijska putovanja;
 11. Podržava programe za stručno usavršavanje nastavnika i vaspitača

 

Naziv i sedište

 

Naziv Udruženja je: Udruženje nastavnika “Opstanak“.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Teacher’s association “Survival“.

Udruženje ima sedište u Užicu, Železnička, 85.(predsednik udruženja)

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Prava, obaveze i odgovornost članstva

 

Član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

 

Skupšinu Udruženja čine svi njeni članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlog dnevnog reda.

Sednicom presedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Zapisnik sednice vodi lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

Skupšina:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članova Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opziva Skupština.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

 

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom članova svih članova.

 

 Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupšina.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Ostvarivanje javnosti rada

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare, konferencije, tribine, kampova i od drugih aktivnosti koji proističu iz ovog Statuta, a u skladu sa zakonom.

Udruženje može pribavljati sredstva i putem izrade projekata u skladu sa zakonom.

Dobit ostvarena obavljanjem delatnosti može se koristiti isključivo za unapređenje rada i ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada i marketinga, kao i za učešće u finansiranju projekata u skladu sa ciljevima ovog Statuta.

 

Prestanak rada Udruženja

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja

 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

 

 

 

 

 

 

Komentari su isključeni na O nama
  Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo