СТАТУТ УДРУЖЕЊА НАСТАВНИКА “ОПСТАНАК“

У складу са одредбама чл.10,11. и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 18.04. 2011.године, усвојен је следећи

 

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА НАСТАВНИКА “ОПСТАНАК“

 

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење наставника “Опстанак“ (у даљем тексту: Удружење) основано је као добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење наставника,  на неодређено време ради остваривања  циљева у области едукације, стручног усавршавања и екологије.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

 • Повезивање наставника биологије и других предмета у основним и средњим школама Града Ужица и Златиборског округа, ради бржег информисања, повећања професионалних компентенција и могућности напредовања у професији
 • Залагање за удруживање наставника свих предмета на Златиборском округу и шире ( на нивоу Републике Србије и прекогранична сарадња)
 • Активно учествовање на унапређењу друштвене заједнице и школства кроз организовање едукативних програма
 • Научно и стручно истраживање еколошких проблема у окружењу
 • Едукација шире јавности и развијање свести о потреби заштите животне средине

 

                                             Циљеви удружења

                                                      Члан 2.

Ради остваривања циљева Удружење нарочито

 1. обезбеђују брже информисање чланова о актуелностима из различитих области биологије и других предмета, новинама у наставним програмима;
 2. организује презентовање нових уџбеника, наставних средстава, наставних метода и савремених техника рада, стручне литературе (само, или у сарадњи са другим организацијама);
 3. креира, организује и реализује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, радионице, трибине, смотре и друге облике едукације чланова Удружења и шире заједнице, из различитих области;
 4. прикупља и обрађује научну и стручну литературу, приказује стручне радове, књиге и друге публикације из различитих области, а у складу са Законом;
 5. Израђује билтене, флајере, интернет часописе, листове у складу са активностима;
 6. креира, организује и реализује акције у јавности које имају за циљ развијање еколошке свести и еколошке културе;
 7. скреће пажњу јавности на актуелне еколошке проблеме у окружењу;
 8. сарађује са школама, образовним институцијама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству;
 9. организује кампове, летње школе и школе у природи у циљу промоције здравих стилова живота и односа према природи;
 10. организује стручна, односно студијска путовања;
 11. Подржава програме за стручно усавршавање наставника и васпитача

 

Назив и седиште

Члан 3.

Назив Удружења је: Удружење наставника “Опстанак“.

Назив Удружења на енглеском језику је: Teacher’s association “Survival“.

Удружење има седиште у Ужицу, Железничка, 85.(председник удружења)

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 4.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 5.

Члан има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањима, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

Унутрашња организација

Члан 6.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Функцију заступника Удружења врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора.

 

Члан 7.

Скупшину Удружења чине сви њени чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлог дневног реда.

Седницом преседава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Записник седнице води лице које буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупшина:

 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте Удружења;
 4. бира и разрешава чланова Управног одбора;
 5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 6. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 8.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опзива Скупштина.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

 

Члан 9.

Управни одбор:

 1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. организује редовно обављање делатности Удружења;
 3. поверава посебне послове појединим члановима;
 4. доноси финансијске одлуке;
 5. одлучује о покретању поступка измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 6. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином чланова свих чланова.

 

 

 

Члан 10.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупшина.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Остваривање јавности рада

Члан 11.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине удружења.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 12.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре, конференције, трибине, кампова и од других активности који проистичу из овог Статута, а у складу са законом.

Удружење може прибављати средства и путем израде пројеката у складу са законом.

Добит остварена обављањем делатности може се користити искључиво за унапређење рада и остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада и маркетинга, као и за учешће у финансирању пројеката у складу са циљевима овог Статута.

 

Престанак рада Удружења

Члан 13.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка рада удружења

Члан 14.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Изглед и садржина печата

Члан 15.

Удружење има печат овалног облика на којем је у горњој половини исписано:

Удружење наставника “Опстанак“,

у доњој половини:

Teacher’s association “Survival“,

а у средини: Ужице

 

Члан 16.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

 

 

 

 

Члан 17.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежних органа

 

 

 

 

 

Председавајући Оснивачком скупштином

Удружења “Опстанак“

____________________________________

 

 

 

 

  Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo